Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Ο Γενικός Κανονισμός  Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τεθεί σ’ εφαρμογή  από την 25η Μαΐου του έτους 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Πρώτιστος στόχος μας είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, γι’ αυτό, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε και για τα δικαιώματα που έχετε, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «FitnessProgramsGRLtd», που εδρεύει στο Λονδίνο (διεύθυνση 5th Floor Dudley House, 169 Piccadilly, W1J 9EH) με αριθμό : 12866621, είναι, βάσει Νόμου, υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  των πελατών της, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διαδικτυακών προγραμμάτων γυμναστικής.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε

Εντός των πλαισίων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε ορισμένα στοιχεία τους και συγκεκριμένα :

 • Στοιχεία ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο, φύλο
 • Στοιχεί επικοινωνίας : αριθμός τηλεφώνου, e-mail
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων και της Εταιρείας μας και μέσω των εργαλειών, όπως τα cookies
 • Στοιχεία σχετικά με την σωματική κατάσταση και την υγεία σας (ύψος, βάρος, χρόνιες παθήσεις, τραυματισμοί κ.α.)

Ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε τραπεζικά σας στοιχεία (αριθμός τραπεζικής κάρτας κ.α.), καθόσον εφαρμόζουμε ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης του Payment Card Industry(stripe). Παρέχεται δε, η δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων της κάρτας για μελλοντικές αγορές προγραμμάτων, τα οποία αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Συγκατάθεση

Η ως άνω συλλογή/επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα κατόπιν συγκατάθεσης από τον εκάστοτε πελάτη – υποκείμενο των δεδομένων, με σκοπό την τήρηση της συμβατικής μας υποχρέωσης απέναντί του, την προστασία ζωτικών του συμφερόντων και την ενέργεια προς όφελος των νομίμων συμφερόντων της επιχείρησής μας, εφόσον δεν θίγονται σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και εφόσον τα δεδομένα τους επεξεργάζονται για τους σκοπούς που δόθηκε η συγκατάθεση.

Παρέχεται δε, σε κάθε πελάτη- υποκείμενο των δεδομένων, η δυνατότητα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία μας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι :

 • Οι συνεργαζόμενοι με εμάς Γυμναστές/Προπονητές
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας μας (π.χ. Google), υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. Microsoft), διαδικτυακών χαρτών. (Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές).
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών
 • Πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση της ιστοσελίδας μας με το διαδίκτυο.
 • Αστυνομικές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή νομική φυσικά πρόσωπα προς τα οποία απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας μας προς ανακοίνωση συναφών δεδομένων.

Χρονικό  διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η FitnessProgramsGRLtd διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση και οι σχετικές εξ αυτής νομικές υποχρεώσεις. Μετά τη λήξη του προγράμματος και τη μη αγορά ενός νέου, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία μας, όπως αυτά που συλλέγονται από το πλαίσιο χρέωσης των συνεργαζόμενων μ’ εμάς Γυμναστών/Προπονητών, τα οποία και διατηρούνται για τρία (3) έτη από την εκάστοτε συναλλαγή, για φορολογικούς λόγους.

Με το πέρας της συναλλακτικής μας σχέσης, εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των στοιχείων σας και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική απόφαση ή αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον από τη χρήση των υπηρεσιών της FitnessProgramsGRLtd, τα στοιχεία σας αυτά θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

Τα δικαιώματά σας

Σκοπός της Εταιρείας μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, παρέχοντάς σας το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή το επιθυμείτε, ώστε να γνωρίζετε επακριβώς ποιες πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία και για ποιο σκοπό.

Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους  χωρίς καμία καθυστέρηση, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη χρησιμοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να αιτηθείτε τον περιορισμό επεξεργασίας ή τη διαγραφή ή την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή δεν υπάρχει πλέον νομική βάση για την επεξεργασία τους.

Τέλος, δύνασθε ν’ ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία δώσατε στην Εταιρεία μας.

Μπορείτε δε ν’ ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματός σας  προς την FitnessProgramsGRLtd, στο οποίο θ’ απαντήσουμε  απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή και  μεγάλου όγκου των αιτημάτων. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων γίνεται δωρεάν.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – απορία – αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας μας :  

Υπόψιν Τσιράκο Γιώργο

Τηλέφωνο : 0030 6977707894

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : [email protected]

Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν θεωρείτε ότι για οποιονδήποτε λόγο θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας :

Ταχυδρομική διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 210 6475600

Fax : +30 210 6475628

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : [email protected]

Γενικοί Όροι Χρήσης

 1. Ο Γυμναστής/Προπονητής θα πρέπει να έχει λογαριασμό PayPal για να λάβει την προμήθεια του από τις πωλήσεις. Δεν γίνεται να υπάρξει πληρωμή με καμία άλλη μέθοδο.
 • Ο Γυμναστής/Προπονητής Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από κρατικό πανεπιστήμιο ή με πτυχίο πιστοποιημένο  από το υπουργείο παιδείας
 • Ο Γυμναστής/Προπονητής έχει περιθώριο 7 ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής του να υπογράψει το παρόν έγγραφο και το συνοδευτικό αυτού   με τους όρους για τα προσωπικά δεδομένα,  και να μας το στείλει σε email στο [email protected]. Εάν ένας Γυμναστής/Προπονητής θέλει να σταματήσει το ανέβασμα προϊόντων ή θέλει να παραιτηθεί, ο Γυμναστής/Προπονητής θα πρέπει να μας ενημερώσει για το πώς να διαχειριστούμε τα προϊόντα του/ της. Μπορεί είτε να σταματήσει να ανεβάζει προγράμματα γυμναστικής, αλλά να εξακολουθεί να λαμβάνει πληρωμές εάν ένα προϊόν του / της πωληθεί, ή μπορούμε να διαγράψουμε όλα τα προϊόντα του/ της.
 • Ο Γυμναστής/Προπονητής Θα πρέπει να υπογράψει το παρόν έγγραφο για να έχει δικαίωμα να πουλάει προϊόντα (Προγράμματα Άσκησης) στην πλατφόρμα μας
 • Ο Γυμναστής/Προπονητής είναι υποχρεωμένος να βάλει σε προτεραιότητα την ασφάλεια του κάθε πελάτη του, αν και δεν θα φέρει νομική ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό.
 • Ο Γυμναστής/Προπονητής θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις προγραμμάτων που του δίνονται, και θα πρέπει να τις τηρεί όσες φορές και εάν ανανεωθούν η αλλάξουν.

Στην Υπηρεσία “Hire a Trainer” ο

 •  Γυμναστής/Προπονητής θα πρέπει να αναπτύξει εξειδικευμένο και μοναδικό πρόγραμμα για τον κάθε πελάτη που επιλέγει τον ίδιο μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η διάρκεια αυτού του προγράμματος θα πρέπει να είναι έως 14 ημέρες. Μετά το πέρας των 14 ημερών θα πρέπει να αναπροσαρμόσει την επιβάρυνση και τις ασκήσεις και να παραδώσει στον πελάτη ένα καινούριο και μοναδικό πρόγραμμα 14 ημερών. 
 • Στην υπηρεσία “Hire a Trainer” Ο Γυμναστής / Προπονητής είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με τον πελάτη, ο οποίος τον έχει επιλέξει, εντός 48 ωρών από την ώρα αγοράς του προϊόντος. Είναι υποχρέωση του να ανταποκριθεί θετικά και να ενημερώσει τον πελάτη για τον χρόνο παράδοσης του προγράμματος.
 • Στην υπηρεσία “Hire a Trainer” σε περίπτωση που Ο Γυμναστής / Προπονητής ανταποκριθεί αρνητικά η δεν επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός 48 ωρών, η παραγγελία θα επισημανθεί ως άκυρη και δεν θα έχει δικαίωμα να εισπράξει την προμήθεια του από αυτή την συναλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση το FitnessProgramsGR θα κρατήσει όλο το εισπρακτέο ποσό από αυτήν την συναλλαγή ώστε να κάνει refund  στον πελάτη η να τον προωθήσει δωρεάν σε άλλον γυμναστή.
 1. Στην υπηρεσία “Hire a Trainer” εάν Ο Γυμναστής / Προπονητής ανταποκριθεί αρνητικά η δεν επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός 48 ώρες θα χρεωθεί με έναν πόντο ποινής. Μετά από 3 πόντους ποινής, ο γυμναστής θα πάψει να έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στην υπηρεσία “Hire a Trainer”. Για να ξαναγραφτεί στην συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με την διοίκηση του FitnessProgramsGR.
 1. Στην υπηρεσία “Hire a Trainer” Ο Γυμναστής / Προπονητής είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει τουλάχιστον 2 φορές κατά την διάρκεια του μήνα χρέωσης, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης είναι ευχαριστημένος. Επίσης ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή του εξειδικευμένου προγράμματος του 14 μέρες μετά την παράδοσή του από τον γυμναστή.
 1. Στην υπηρεσία “Hire a Trainer” Ο Γυμναστής / Προπονητής έχει την υποχρέωση να απαντάει σε ερωτήσεις του πελάτη τουλάχιστον δύο (2) κάθε 7 ημέρες.
 1. Εάν ο Γυμναστής / Προπονητής ο οποίος είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία “Hire a Trainer” θέλει να διακόψει την διαθεσιμότητα του σε αυτήν την υπηρεσία για οποιανδήποτε λόγο, είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις ήδη  υπάρχουσες παραγγελίες του μήνα (έως και 30 ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του)
 1. Για κάθε αποστολή προγράμματος η επικοινωνία με τους πελάτες (email)  μέσο της υπηρεσίας «Hire a Trainer» θα πρέπει να τα κάνετε κοινοποίηση (πεδίο CC) στο [email protected]
 1. Εάν Ο Γυμναστής / Προπονητής στην υπηρεσία “Hire a Trainer” αφήσει παραγγελίες πελατών ανεκπλήρωτές θα του επιβληθεί πρόστιμο αξίας 50 ευρώ (ανά πελάτη), το οποίο θα κρατείται από το υπόλοιπο χρημάτων που έχει ο γυμναστής στην πλατφόρμα μας.
 1. Οι πελάτες που θα αγοράζουν τα προϊόντα του Γυμναστή / Προπονητή ανήκουν στην εταιρεία “FitnessProgramsGR Ltd”. Ο Γυμναστής / Προπονητής δεν έχει δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους προωθήσει άλλες υπηρεσίες η προϊόντα.

Απαγορεύεται ρητά η προβολή/ διαφήμιση εκ μέρους των Γυμναστών / Προπονητών φαρμάκων ή ουσιών που δεν είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

 1. Ο Γυμναστής / Προπονητής δεν μπορεί για χρησιμοποιήσει κανένα από τα στοιχεία των πελατών που του στέλνονται κατά τις παραγγελίες των προϊόντων του, εκτός εάν δώσει την συγκατάθεση του ο πελάτης (με την χρήση ειδικής φόρμας κατά την παραγγελία. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται ο νόμος 4629/2019 ( Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετρά εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ).
 1. Σχετικά με τη  προστασία των προσωπικών δεδομένων υπάρχει ειδικό έγγραφο  , με το οποίο ενημερώνεται ο  Γυμναστής / Προπονητής  και ακολουθεί το παρόν.
 1. Ο Γυμναστής / Προπονητής θα παραλάβει μία φόρμα εγγραφής προγράμματος την οποία δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει. Εάν δεν την χρησιμοποιήσει, είναι υποχρεωμένος η φόρμα η οποία θα χρησιμοποιήσει να περιέχει τα παρακάτω (και στα βασικά και στα εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης):  
 1. Φωτογραφία του γυμναστή
  1. Όνομα του γυμναστή
  1. Email Γυμναστή
  1. Όνομα Προγράμματος
  1. Πανεπιστήμιο η Σχολή από την οποία αποφοίτησε (Ιδιωτική η Κρατική)
  1. Δυσκολία Προγράμματος Άσκησης
  1. Κατηγορία Προγράμματος Άσκησης
  1. Απαραίτητος Εξοπλισμός
  1. Επεξηγηματικές Φωτογραφίες η Βίντεο

 Διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για τυχόν πλαστά έγγραφα και ψευδή στοιχεία που προσκομίζουν σε αυτήν οι Γυμναστές  / Προπονητές.       

 • Ο Γυμναστής / Προπονητής είναι υποχρεωμένος να προσθέτει στην σύντομη περιγραφή του κάθε προγράμματος (όταν το αναρτά  προς πώληση) του τα παρακάτω:
 1. Δυσκολία Προγράμματος Άσκησης
  1. Όνομα Γυμναστή
  1. Κατηγορία Προγράμματος Άσκησης
  1. Απαραίτητος Εξοπλισμός
  1. Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος άσκησης

Το FitnessProgramsGR έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον γυμναστή εάν αυτός παραβεί κάποιο από τα παραπάνω συμφωνηθέντα.

Η Εταιρεία  και οι Γυμναστές /Προπονητές  δεν φέρουν  ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου πελάτη κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης με κάποιο πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει.

Για την επίλυση τυχών διαφορών, που ενδέχεται ν’ ανακύψουν με αγοραστές, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.